Catalunya: COVID-19. Ajut per als professionals tècnics i docents de les arts escèniques, visuals i la música.

Al DOGC del 2 de març, s’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/547/2021, de 25 de febrer, per la qual s’aprova la convocatòria d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic de 750 euros destinat als professionals, tècnics i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música.

L’informem que al DOGC del dia 2 de març de 2021 s’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/547/2021, de 25 de febrer, per la qual s’aprova la convocatòria d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat als professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música.

Qui pot demanar aquest ajut?

Professionals artistes, tècnics o docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, que compleixin aquests requisits:

  • Tenir divuit anys o més.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el sistema especial d’artistes del règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, o bé al règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia en 2020.
  • Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import de 20.000 euros.
  • Acreditar les activitats o els serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres) als quals s’havia compromès.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

Quantia de la prestació

Es tracta d’un pagament únic de 750 €. Aquest ajut extraordinari és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, excepte els que s’indiquen al paràgraf següent. L’atorgament de l’ajut està sotmès a disponibilitat pressupostària.

Aquest ajut extraordinari és incompatible amb els ajuts previstos en l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, i amb els ajuts previstos en l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica davant la COVID-19 per a treballadors autònoms individuals o treballadors autònoms que formin part d’una microempresa.

On i quan es pot sol·licitar? 

El formulari de sol·licitud està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Les sol·licituds es poden presentar durant cinc dies hàbils a comptar des de les 9 hores de l’endemà al de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC (a partir del dia 3 de març a les 09.00 h i fins a les 15.00 h de l’últim dia hàbil).

En cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per presentar les sol·licituds, i sempre que aquesta interrupció estigui publicada a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar durant els tres dies hàbils consecutius següents.

Per a la concessió d’aquests ajuts no es tindrà en compte l’ordre d’arribada de la sol·licitud sinó el nivell d’ingressos del sol·licitant.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Comparte el post en tus redes sociales:

Noticias

Volver a la página principal de noticias.

Más noticias destacadas:

Listado de post publicados que no has visto.

Categorías